ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19338/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

باید%20خودمان%20ملت%20را%20حفظ%20کنیم