ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19358/%D8%A7%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86

او%20میزبان%20بزرگ%20و%20ما%20میهمانان%20هیچ