ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19403/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF

مطلبی%20را%20میگوییم%20اسباب%20لکه%20دار%20شدن%20دولت%20و%20مجلس%20نشود