ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1942/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%28%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C%29

نامه%20به%20آقای%20یاسر%20عرفات%20(پاسخ%20به%20تلگراف%20تسلیت%20رحلت%20آقای%20طالقانی)
11