ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19428/%D8%AA%D8%B2%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2

%20تزکیه%20مقدم%20است%20بر%20همه%20چیز