ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1944/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%28%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اساتید%20و%20روسای%20آموزش%20و%20پرورش%20فارس%20(پرهیز%20از%20اختلافات)