ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1945/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86%29

سخنرانی%20در%20جمع%20هیات%20فلسطینی%20(منشا%20گرفتاری%20مسلمین)