ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19510/%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

ملت%20باید%20از%20قوای%20مسلح%20قدردانی%20کند