ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19528/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AF

وقتی%20مقصد%20الهی%20شد%20راه%20دشوار%20آسان%20بنظر%20میرسد