ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1954/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%28%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1--%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20روحانیون%20و%20خانواده%20شهدا%20(مقابله%20با%20اشرار-%20انجام%20اصلاحات)