ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19559/%D8%AE%D9%88%D9%81-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

خوف%20نداشتن%20در%20امور%20کشور%20اسلامی