ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19628/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

همه%20ما%20باید%20خدمتگذار%20باشیم%20به%20این%20مردم