ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19705/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%28%D8%B9%29

مدعیان%20دروغین%20پیروی%20از%20حضرت%20موسی(ع)