ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19722/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5

نیاز%20مجلس%20به%20افراد%20متعهد%20و%20متخصص