ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19727/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

شما%20بریا%20اسلام%20کار%20بکنید