ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19736/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

ایران%20تا%20آخر%20شما%20را%20تحقیر%20خواهد%20کرد