ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19767/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87

آمادگی%20برای%20ضیافه%20الله