ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/1989/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20علی%20اکبر%20معین%20فر%20به%20سمت%20وزیر%20نفت‌
11