ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19965/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B0%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD

وجوب%20مساله%20قضا%20برای%20افراد%20ذی%20صلاح