ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19970/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

اگر%20در%20دادگستریها%20کارهای%20خلاف%20شرع%20بشود%20ما%20باید%20فاتحه%20این%20جمهوری%20را%20بخوانیم