ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19973/%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%AF

به%20قوانین%20سابق%20که%20خلاف%20شرع%20است%20نباید%20عمل%20بشود