ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19976/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%84

وضعیت%20سفر%20حج%20در%20گذشته%20و%20حال