ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19977/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AD%D8%AC

عدم%20توجه%20حجاج%20به%20کمبودهای%20سفر%20حج