ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19979/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

امور%20سیاسی%20که%20در%20حج%20واقع%20می%20شود%20باید%20روی%20نظام%20باشد