ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19982/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF

در%20این%20عصر%20ما%20همه%20الفاظ%20محتوای%20خودشان%20را%20از%20دست%20داده‌اند