ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19984/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86

آمریکا%20در%20راس%20تمام%20جنایتکاران