ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19985/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%A8%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87

الفاظ%20بکلی%20از%20محتوای%20خودش%20خالی%20شده