ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19988/%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%C2%AB%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%C2%BB-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

کلمه%20«پیروزی»%20مفاد%20خودش%20را%20از%20دست%20داده%20است