ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/19993/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%DA%A9%D9%86%D8%AF

خداوند%20ان%20شاء%20الله%20ملت%20مارا%20پیروز%20بکند