ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20073/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C

تاکید%20اسلام%20به%20تعلیم%20و%20تربیت%20علمی