ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20075/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توجه%20به%20خود%20علم%20و%20جلوگیری%20از%20مدرک%20گرایی