ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20085/%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

رکن%20آموزش%20باید%20همراه%20رکن%20پرورش%20باشد