ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20088/%D9%85%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

میخواستند%20اطفال%20مارا%20طوری%20بار%20بیاورند%20که%20دشمن%20بشوند%20با%20اسلام