ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20098/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7

استقامت%20کند%20ملت%20ما