ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20134/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%28%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA%29

سخنرانی%20در%20جمع%20پاسداران%20پادگان%20امام%20حسین%20و%20ولی%20عصر%20(احتراز%20از%20اختلافات)