ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20139/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%28%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%29

پیام%20به%20ملت%20ایران%20در%20هفته%20دفاع%20مقدس%20(بررسی%20علل%20و%20ابعاد%20جنگ%20تحمیلی)