ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20165/%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

در%20یک%20کشوری%20که%20ملتش%20یک%20چیزی%20را%20می‌خواهند،%20نمی‌شود%20خلافش%20کرد