ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20199/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

انسان%20باید%20دنبال%20این%20نباشد%20که%20چه%20حسنی%20دارد