ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20203/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%85

ما%20تحت%20تاثیر%20هیچ%20مکتبی%20واقع%20نشویم