ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20204/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%85

ما%20باید%20تحت%20تاثیر%20قرآن%20باشیم