ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2024/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%28%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29

سخنرانی%20در%20جمع%20اعضای%20سمینار%20دادگاههای%20انقلاب%20(قضاوت%20در%20اسلام)