ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20255/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF

خداوند%20کشورهای%20اسلامی%20را%20از%20دست%20تبهکاران%20نجات%20بدهد