ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20306/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

آمریکا،%20شوروی%20را%20هم%20بازی%20داده%20است