ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20307/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF...

اگر%20ملت%20همراه%20دولت%20باشد...