ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2032/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86-%28%D8%A8%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C--%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20گروهی%20از%20روشندلان%20(بصیرت%20قلبی-%20پاسخ%20به%20اتهامات%20ناروا)