ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20328/%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%AF

ما%20به%20یک%20کشوری%20وارد%20شدیم%20که%20همه%20چیزش%20وابسته%20به%20اجانب%20بود