ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/20329/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF

خردسالان%20و%20نوجوانان%20را%20مستقل%20از%20حیث%20افکار%20و%20فرهنگ%20بار%20بیاورند