ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2033/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%28%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA--%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%29

سخنرانی%20در%20جمع%20مردم%20و%20عشایر%20(پاسخ%20به%20اتهامات-%20فلسفه%20قیام%20عاشورا)