ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2036/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%28%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4%29

سخنرانی%20در%20جمع%20دانشجویان%20دانشکده%20افسری%20و%20فرماندهان%20ارتش%20(تصفیه%20ارتش)