ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/2041/%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%8E%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

حکم%20انتصاب%20آقای%20سید%20روح%20اللَّه%20خاتمی%20به%20سمت%20امامت%20جمعه%20اردکان‌
11